söndag 26 mars 2023

Festvecka: daglig läsning vecka sex

 - om att känna Gud


Denna veckas läsning avslutar serien Hjärtats språk med en text om bönen Vår Fader. Varje dag tar läsningen en av delarna från bönen som utgångspunkt. Du hittar också en kort introduktionstext till denna läsning, som bygger på att man i sin grupp kan ordna en fest. Du hittar denna till vänster i menyn.

När denna vecka är över vill vi uppmuntra dig att fortsätta utveckla en nära relation till Gud genom att läsa texter och be. Ett sätt kan vara att låta ett ledord, som du särskilt vill be och leva utifrån, följa med dig under en tid. På församlingen Livsglädje Landskronas hemsida hittar du förslag på bibeltexter för dessa ord: Barmhärtighet, Förlåtelse, Förtröstan, Generositet, Mod, Tålamod och Ödmjukhet


Måndag
Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” 
Uppenbarelseboken 21:1-4

Om man vill få igång ett samtal på en fest ska man bara ställa frågan till de andra som är med om vad de tänker styr våra liv - arv eller miljö?

Arv och miljö håller oss kvar i det som var. I tron på Gud hålls vi fast vid det som ska komma: En värld utan död, sorg, smärta – och det styr våra steg i nuet. 

Denna vecka ska vi fokusera på bönerna i Vår Fader. Den första bönen uttrycker den tätaste relationen vi kan föreställa oss mellan Gud och oss. 

Be
Vår Fader, du som är i himlen

Ta ett steg
Försök att göra något som kräver en fysisk ansträngning av dig; en löptur, ett besök på gymmet eller något annat som får dig att svettas och din puls att öka. Se till att du märker att du behöver din kropp idag. 


Tisdag
Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när du kallar, när du ropar säger han: ”Här är jag.” 
Jesaja 58:6-9

Jesaja uttrycker vad det är som Gud vill för våra liv. Att låta Guds namn bli helgat betyder att det som Gud vill händer. Det handlar inte om att bygga stora katedraler eller känna sig berörd av de fromma orden, utan mer om ”att du lossar orättfärdiga bojor, befriar de förtryckta, och delar ditt bröd med den hungrige.” 

Be
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. 

Ta ett steg
Låt andra gå före dig i kön idag, ge dem plats – och ge dig själv lite mer tid. 


Onsdag
Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka. Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning… Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. 
5 Moseboken 30:15-16, 19

Tro är en väg att gå på och ett sätt att leva på. Idag sägs det så starkt, att det handlar om ett val mellan liv och död. 

Gud vill att vi ska välja livet och vi står inför det valet varje dag. 

Be 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ta ett steg
Läs en tidning eller se ett nyhetsprogram. Be om att Guds vilja ska ske. 


Torsdag
Två saker ber jag dig om, neka mig dem aldrig till min död: håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik. Ge mig bara mitt beskärda bröd, gör mig varken så mätt att jag förnekar dig och säger: ”Vem är Herren?” eller så utblottad att jag stjäl och kränker min Guds namn. 
Ordspråksboken 30:7-9

En gammal kristen praktik är att öva sig i förnöjsamhet. 

Ordspråksboken råder oss att varken söka rikedom eller fattigdom, utan att ”äta det som tillkommer oss.”

Är det detta som ligger i bönen om det dagliga brödet?

Vad betyder det för hur vi umgås med pengar, karriärer och ambitioner?

Be 
Ge oss idag det bröd vi behöver. 

Ta ett steg
Tillbringa en stund i tystnad idag. Lyssna efter Gud i stillheten. 


Fredag
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. 
Jakobsbrevet 1:22-25

Ibland kan det kännas som att det är stor skillnad mellan den kyrklighet vi möter på söndag och den verklighet som vi möter på måndag morgon. 

Jakob utmanar oss att komma ihåg att vi är en och samma person. Därför ska vi ta vår kyrklighet med in i verkligheten och verkligheten med in i kyrkligheten. 

Be
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Ta ett steg
Sänd en uppmuntrande hälsning till någon som behöver uppmuntran, eller lägg ett liten kärleksfull hälsning på en lapp i dina barns skolväska. 


Lördag
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. 
Kolosserbrevet 3:12-13

Det är intressant att bönen om att inte bli frestad står precis efter bönen om att förlåta.

Det kan vara en stor frestelse att inte förlåta, för att istället söka hämnd eller bära på bitterhet. 

Men har du tänkt på att när vi inte förlåter låter vi andras fel bestämma över vår glädje? Att förlåta är däremot att sätta någon fri och efteråt upptäcka att det är oss själva som vi har befriat. 

Be
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. 

Ta ett steg
Välj en person som är med i din grupp eller i ditt nätverk och be för denna tre gånger under dagen. 


Söndag
Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. 
Matteusevangeliet 13:44-45

Det är många som gärna vill ta åt sig äran. Här är historien om två människor som hittar det som är värt allt. 

Be 
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. 

Ta ett steg
Ge något, som har stor betydelse för dig, vidare till någon annan idag. 

söndag 19 mars 2023

Himlen på glänt: daglig läsning vecka 5

 

- tro är att leva med himlen på glänt och bägge fötterna på jorden

Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. 


Måndag
Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud. 
Mika 6:6-8

Det finns flera påståenden i Bibeln som kokar ner det Gud vill med oss till något som är överskådligt. Sådant är ett ord som Mika 6:8.

Överväg följande tre påståenden i förhållande till ditt liv: 
 • Gör det rätta
 • Lever i kärlek
 • Håller mig troget till din Gud 
Be
Herre,
fräls oss från fruktan till kärlek
från tomhet till mening
från stolthet till ärlighet
Så vi ser ditt ansikte i alla människor
och så att vi – som Kristus
älskar både vän och fiende

Ta ett steg
Skriv ner Mika 6:8 på ett papper och sätt upp det på kylskåpet eller på spegeln i ditt badrum den kommande veckan.


Tisdag
Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag… så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen. 
Filipperbrevet 2:1-2, 15

Läs bibelordet långsamt flera gånger.

Vad talar till dig?

Vilket steg leder det dig till att ta idag?

Be
Gud, jag längtar efter att vara ditt barn
som finner tröst hos Kristus
som finner uppmuntran genom kärlek
och gemenskap genom den Helige Ande
så jag kan älska och visa medkänsla

Ta ett steg
Ta de steg som läsningen lett dig till.


Onsdag
Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.' 
Matteusevangeliet 25:35-40

Vi har talat om att älska det som Gud älskar. Idag vill vi vända tanken åt ett annat håll: nämligen att vi även behöver lära oss att gråta över det som Gud gråter över.

Gud är kärleken och var och en som älskar kommer också att lida. För när den vi älskar lider, lider vi också själva.

Ta ett par minuter till att tänka kring Guds passion.

Be 
Låt mig älska det som du älskar
gråta över det som du gråter över
och leva med din passion.

Ta ett steg
Fråga en kollega eller granne hur de har det, och ta dig tid för att lyssna till svaret. 


Torsdag
Kom inte med era meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling – jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er, rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.
Jesaja 1:13-17

Det är skillnad mellan rättfärdighet och att färdas rätt.

Den grekiska gudinnan för rättfärdighet hade en bindel för ögonen och en vågskål i handen. Hon skulle döma med millimeterrättvisa.

Gud har en annan måttstock för han är ”den Gud som ser”, och han är med lidelse upptagen av det sanna och rätta.

Be
Gud, jag vill idag sträva efter att färdas rätt
och se, som du ser.

Ta ett steg
Be Vår Fader fem gånger idag, kl 9, 12, 15, 18 och 21.


Fredag
Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sade denne till honom: ”Herre, skall du tvätta mina fötter!” Jesus svarade: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det." 
Johannesevangeliet 13:14-17
                                                                                  Har vi kristna ofta varit mer upptagna med att fira det Jesus gjorde än att göra som han gjorde?

Vi tänker oss inte till ett nytt sätt att leva på. Vi lever oss till ett nytt sätt att tänka.

Be
Välsignad vare du, Gud
Som var dag böjer dig ner till mig
och visar mig ett nytt sätt att leva på

Ta ett steg
Gör något idag som du har skjutit upp eller försökt undvika en längre tid.


Lördag
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” 
Johannesevangeliet 13:34-35

I ljuset av dessa veckors läsning och arbete med tron, vad betyder det som Jesus säger här för dig?

Använd en stund för att reflektera över:
 • Vad tar jag med mig?
 • Vad har jag lärt mig om Gud och om mig själv?
Be
Herre, ge mig att kunna älska människor
att jag får se dem med dina ögon
och möta dem med din kärlek

Ta ett steg
Laga till en måltid och dela den med andra.


Söndag
En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” 
Markusevangeliet 12:28-31
Då Jesus blev tillfrågad om vad som var det viktigaste svarade han utan tvekan: ”Du skall älska Gud och du skall älska din nästa.”

Det är vägen till ett balanserat liv: att leva sant i förhållande till Gud, andra och dig själv.

Välsigna
Uttala Guds välsignelse över dig själv och andra. 
Därför välsignar jag dig
I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn
Må Gud ge dig att dricka av sin bägare
må solen lysa klart över dig
och må natten ge dig vila
och när du kommer till hans hus
må dörren stå på vid gavel
så du kan gå in till din glädje
I Jesu namn
Amen

söndag 12 mars 2023

Övning ger färdighet: daglig läsning vecka 4

 - eftersom tron är ett sätt att leva på, som lär oss att älska det Gud älskar  


Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. 


Måndag
Nej, du skall rikta blicken mot dina lärare och lyssna på dina vägvisare som säger: ”Här är vägen, följ den!” när ni vill vika av åt höger eller vänster.
Jesaja 30:20-21

Den gamle kyrkofadern Ireneus som levde ca år 130 till 200 säger att det sanna sökandet efter Gud börjar med apavia – väglöshet.

Det betyder att vi själva inte vet vart vägen går, men att Gud ger så att den kommer till oss när vi tar ett steg.

Be
Herre, låt mig idag ta ett steg
från det som binder mig till det som frigör
från det som hämmar till det som skapar
från det som är osant till det sanna
från det som förenklar till det som förädlar
från det som är dött till det som är levande


Ta ett steg
Berätta för en vän om ett dilemma som du står i och be om hennes/hans råd för vad du ska göra.


Tisdag
Lycklig den som inte följer de gudlösa, inte går syndares väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd planterat nära vatten - det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl. Inte så med de gudlösa - de liknar agnar som vinden för bort. Därför döms de gudlösa där rätten råder och syndarna i de rättfärdigas krets. Herren är med på de rättfärdigas väg, men de gudlösas väg leder till intet.
Psalm 1

Psalmen är en meditation över glädjen av att lyssna till Gud och leva nära honom.

Den rättfärdige är som ett träd planterat nära vatten, så att det alltid har tillgång till rent och klart vatten, så att det får näring, kraft och energi.

Varifrån hämtar du näring i ditt liv?

Vad är din källa till kraft och energi i vardagen?

Be
Jesus, hjälp mig till att vara lyhörd
och lyssna till andra
tills jag har förstått vad jag skall säga

Ta ett steg
Tillbringa kvällen tillsammans med människor som du håller av.


Onsdag
Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
1 Korintierbrevet 12:24-27

Bibelordet beskriver församlingen som en plats där det inte finns missunnsamhet eller gräl, utan där man deltar i varandras smärta och glädjer sig i varandras glädje.

Hur bidrar du till att den gemenskap du är en del av blir sådan?

Be
Jag önskar att jag var en ödmjuk vattenpuss
som himlen speglades i


Ta ett steg
Det som är lätt att förbise har också stor betydelse, säger Paulus. Erbjud dig att bidra med ett stycke arbete som endast få vill göra.


Torsdag
En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."
”Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga:
Fader, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning.”
Lukasevangeliet 11:1-4

Lukas ger oss en liten annan utgåva av Vår Fader än den vi vanligtvis ber. Men det viktigaste här är lärjungarna som kommer till Jesus och säger: ”Lär oss att be!”

Det är inte alltid lätt att be. Det är faktiskt något vi behöver lära oss att göra – en färdighet – liksom vi lärt oss att cykla eller knyta skosnörena.

Det är ofta en utmaning att lära sig något nytt. Har du upplevt att det är svårt att be?

Vad behöver du lära dig om att be?

Be
Jesus, ofta vet jag inte vad jag ska be om eller hur jag ska be. Du känner mitt innersta. Läs min bön där och ge mig ord att tacka dig med.

Ta ett steg
Ring till någon du inte har pratat med på länge och som du är på väg att tappa kontakten med.


Fredag
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. 
Romarbrevet 12:12-14

En viktig del av bönens praktik är att be för andra. Jesus – och Paulus här – säger att vi ska be för dem som är fientligt inställda. Vi ska välsigna och inte förbanna dem.

När välsignade du en annan människa senast?

Be
Be din egen bön och nämn en eller två personer som du har svårt för. Be att Gud välsignar dem idag.

Ta ett steg
Skriv ner namnen på ett par människor som du vill be för de närmaste veckorna.


Lördag
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. 
Kolosserbrevet 3:12-16

”Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger.” De kanske gjorde så på Paulus tid, men… Ja, poängen är tydlig. Vi behöver varandra när vi ska lära oss att tro och leva i tro. Vi behöver den kristna gemenskapen och inte minst en god vän att tala med.

Be
Gud, låt hela min uppmärksamhet vara riktad till dig, så du kan vara kärlekens och barmhärtighetens Gud för mig och genom mig.

Ta ett steg
Nästa gång du möter en yngre människa eller en som är ny i tron, ta dig tid för att lyssna och fråga hur det går med att läsa Bibeln, be, vara en del av gemenskapen och leva rättfärdigt.


Söndag
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. 
Johannesevangeliet 16:12-14

Jesus säger till sina lärjungar hur de skall leva framöver och hur den Helige Ande är parakletos – det betyder en som är tillkallad för att vägleda och ge råd.

Be
Kom Helige Ande
Sanningens och vishetens Ande
Lär mig att lära framför att lära ut
Lär mig att gripas framför att begripa


Ta ett steg
Be idag tillsammans med din familj eller andra du lever nära. Be fritt om det som ligger på era hjärtan.

söndag 5 mars 2023

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

 - om trons olika dimensioner


Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Måndag
Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet. 
2 Thessalonikerbrevet 3:3-5

En av de saker som ofta blir sagt om Gud är att det går att lita på Gud, att Gud är trofast.

Vad betyder det för dig att tro är trofasthet?

Be
Gud, låt mig idag vara trogen mot dig
i allt vad jag gör
i allt vad jag är


Ta ett steg
Ge dig själv möjligheten att vara ensam i minst en timme idag. Använd tiden till att reflektera över ditt förhållande till Gud och dina närmaste.


Tisdag
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 
Efesierbrevet 3:16-19

Vad innebär det för dig att bli helt uppfylld av allt det som ryms i Gud?

Be
Gud, låt mig idag ge rum för
det, jag ska ge rum för
dem, jag ska ge rum för
Gud, låt mig i dag släppa taget om
det, jag inte ska
dem, jag inte ska


Ta ett steg
Skriv ner de tre viktigaste sakerna som kännetecknar din tro på Gud.


Onsdag
Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft – han var omkring hundra år gammal – och att Saras moderssköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. 
Romarbrevet 4:16-21

Tro är också att ha tillit till Gud – precis som Abraham som i hopp trodde att Guds löften skulle bli verklighet.

Motsatsen till att tro på Gud är inte att tvivla utan att vi ger upp Gud.

Både tro och tvivel är uttryck för att vi inte har gett upp Gud.

Hur uttrycks din tillit till Gud?

Be
Herre, hos dig är det liv
Därför vill jag idag lyssna till dig

Ta ett steg
Öva dig i att visa andra tillit – din partner, dina barn, din kollega.


Torsdag
Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus. Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå.
2 Thessalonikerbrevet 1:2-4

Ibland kan vi tala om tro som om den alltid är en fast storhet. Ett samlat paket som man ska köpa. Ett paket som inte förändras eller ändras med tiden.

Men Paulus talar om tron som något som växer, utvecklas och som med tiden slår rot i våra liv och blir synlig.

Hur har din tro växt genom livet?

Be
Gud, låt ditt ljus lysa över mitt liv idag
Gud, låt ditt ljus lysa genom mitt liv idag


Ta ett steg
Skriv upp namnen på tre personer som har haft betydelse för din trosutveckling intill nu. Hur har de påverkat dig och varför? Be för dem.


Fredag
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död. Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. 

Liksom en kropp utan livsande är död, så är tron utan gärningar död.
Jakobsbrevet 2:14-18, 26

För Jakob, som skriver så här i sitt brev, är tron mycket konkret. Han säger rätt ut, att tro och gärningar inte kan skiljas från varandra.

Vad säger ditt liv om din tro?

Be
Gud, lär mig idag att be med mina händer
så allt jag gör med dem, är till din ära
Gud, lär mig idag att be med mina pengar
så allt jag förbrukar, är till människors gagn

Ta ett steg
Här är en utmaning: Ät bara ett mål mat idag – ris eller bönor – och ge pengarna du sparar, till nödhjälp.


Lördag
Svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt.
Du öppnar vägen när jag är trängd.
Visa mig nåd och hör min bön.
Ni mäktiga, hur länge skall ni skymfa
min heder, älska tomhet och bruka lögn?
Ni skall veta att Herren har varit förunderligt god mot mig, han hör när jag ropar till honom.
Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
Ge rätta offer, förtrösta på Herren.
Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd.
Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Psalm 4

Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Så beskriver psalmen förhållandet till Gud.

En av de återkommande bilderna i Psaltaren är Gud som tillflyktsplatsen vi ska söka.

På vilket sätt är Gud din tillflyktsplats?

Be
Herre, lär mig
att lägga all min oro,
alla mina bekymmer ifrån mig
för i din närhet saknar jag ingenting
Lär mig att lägga all min oro
alla mina bekymmer ifrån mig
för jag har allt – med dig, min Gud


Ta ett steg
Pröva att läsa en hel bibelbok från början till slut – du väljer själv vilken.


Söndag
Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek. Ni kom bra i väg. Vem har nu hejdat er, så att ni inte lyssnar till sanningen? 
Galaterbrevet 5:4-7

Vi strävar alla efter sanningen, men tron lär oss att den inte är i en bok eller i en kyrka – tvärtom är sanningen en person, Jesus.

Tro är att ha ett förhållande till Jesus.

Vem eller vad hindrar dig att följa Jesus?

Be
Bönen här nedanför kallas Jesusbönen och det är en god idé att be den många gånger, eventuellt i takt med din andning.

Medan du andas in:
Herre, Jesus Kristus
Guds Son

Medan du andas ut:
förbarma dig över mig

Ta ett steg
Städa upp och gör rent på ett ställe i ditt hem som du inte ägnat så mycket uppmärksamhet åt på ett tag.  

söndag 26 februari 2023

Tunna platser: daglig läsning vecka 2

  - om att möta Gud i världen och upptäcka att han redan är där


Läs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. Måndag
"Jakob lämnade Beer Sheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan lade han sig att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sade: ”Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på skall jag ge åt dig och dina ättlingar. De skall bli som stoftkornen på jorden, och du skall utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag skall fullgöra det som jag har lovat dig.” Jakob vaknade upp ur sömnen. ”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!” 

1 Moseboken 28:10-16

Jakob var på resa och hade lagt sig för att sova eftersom han inte trodde att något mer skulle hända den dagen. Men plötsligt upplevde han att Gud var närvarande - också där han inte räknade med det.
”Sannerligen”, sade han, ”Herren är på denna plats, och jag visste det inte!”


Har du någon gång blivit överraskad och mött Gud på en plats eller vid en tidspunkt då du inte var förberedd på det?

Be
Herre, ge mig vishet innan jag talar,
förståelse när jag lyssnar,
uppmärksamhet mot den jag möter
och ögon att se med, att du är i oss.


Ta ett steg
Gå en promenad idag och öva dig på att vara uppmärksam. Lägg märke till naturen, färgerna, dofterna och ljuden.Tisdag
"När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från." 
Jeremia 29:12-14

Jesus sa också: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. 
Johannesevangeliet 15:4

Vad betyder det för dig att du är i honom? Jesus sa också: "Sök, så skall ni finna." 
Matteusevangeliet 7:7

Vi tänker lätt att Gud är svår att finna. Har det kanske något att göra med, att vi redan från början har bestämt oss för hur vi gärna vill att Gud skall träda fram för oss?

Be
Jesus, du är Immanuel - Gud med oss
må din närvaro vara med mig idag
må min närvaro vara hos dig


Ta ett steg
Välj ett av de bibelord som har talat till dig mest idag och meditera över det utifrån den modell som föreslås under avsnittet Bibel här på bloggen.


Onsdag
”Håll broderskärleken levande. Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det." 

Hebreerbrevet 13:1-2

Det gudomliga kan möta oss i människor vi möter. Folk, som vi låter komma in i våra liv, kan visa sig vara sända av Gud.

Jesus sa att han möter oss i denna världens minsta. Var vill du möta honom idag?

Be
Givmilde Gud
du drar oss in i överraskande historier
använd dem till att skaka om oss i vår vardag
och befria oss från vår fruktan
så vi kan följa dig in i ditt rike


Ta ett steg
Bjud idag någon, som du aldrig förut har bjudít hem, på middag.


Torsdag
”När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” – ”Jakob”, svarade han.” 

1 Moseboken 32:25-27

Hur brottas du med Gud?

Hur växer, utvecklas och mognar du? Kampen är en viktig del av tron. Att ha ett förhållande med Gud kan också innehålla det som är kämpigt - liksom de flesta andra relationer vi har.


Det är ofta i kampen vi växer, utvecklas och mognar. Det är ofta i kriser vi lär oss.

Be - gärna flera gånger
Gud, jag vet att du hör bön, men jag kan inte påstå att jag alltid verkar höra dina svar.
Är det för att du är stilla eller är det jag som inte lyssnar till dig?
Låt oss försöka igen Herre.
Jag släpper dig inte,
liksom jag vet att du inte släpper mig.


Ta ett steg
Skriv en bön till Gud och beskriv din situation, en handling, en känsla, en vana eller annat som du gärna vill lägga bakom dig.


Fredag
”Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt. Av en enda människa har han skapat alla folk. Han har låtit dem bo över hela jordens yta, och han har fastställt bestämda tider för dem och de gränser inom vilka de skall bo. Det har han gjort för att de skulle söka Gud och kanske kunna treva sig fram till honom – han är ju inte långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom." 

Apostlagärningarna 17:24-28

Känner du ibland att du famlar dig fram till Gud?

Vilken skillnad gör det att Gud inte är långt borta från en enda av oss, utan att vi redan lever, andas och är i honom?

Be
Nådens Gud
Du satte stjärnorna på himlen
Du ser varje sparv som faller till marken
Lär mig ha tillit till dig
så din kärlek till världen
får bli synlig genom mitt liv


Ta ett steg
Spela ett stycke musik eller en sång som betyder något särskilt för dig. Ta tid till att bara lyssna och njuta av musiken.


Lördag
”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp." 

1 Korintherbrevet 6:19-20

Det är gott att veta att Gud inte är långt borta, utan här hos oss. Han vandrade tillsammans med Israel när de lämnade Egypten, och förblev hos dem även när de gick sin egen (om)väg.

Det är nästan ännu större att Gud inte bara går med oss, utan bor i oss.

Tänk idag på din kropp som en helig plats, där Gud vill möta dig.

Be
Herre, lär mig att uppskatta allt som du har skapat - också min egen kropp.
Ditt fingeravtryck sitter djupt i mitt inre, jag tillhör dig.
Du bor i mig med din Ande.
Jag tackar dig och tar emot din närvaro.


Ta ett steg
Gör något, som du länge har tänkt på, för att ta vara på din hälsa.


Söndag
Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. 

Romarbrevet 12:1-2

Att leva som om livet är en lång gudstjänst kan låta som en dålig nyhet.

Men om vi ser att livet är fullt av tunna platser, upptäcker vi, att gudstjänsten inte bara är söndag, utan varje dag vi lever med Gud, är uppmärksamma på honom och öppna för det han vill med våra liv.

Be
Helige Ande, kom
och förvandla mitt liv
så mycket så att jag själv blir den nåd
som förvandlar liv


Ta ett steg
Undvik idag att sända sms eller mail. Ring istället till de människor som du gärna vill ha kontakt med.  

söndag 19 februari 2023

Hjärtavdelningen: daglig läsning vecka 1

 - om att ha ett öppet hjärta för Gud och för vår nästaLäs gärna introduktionstexten till veckans läsning. Du hittar den till vänster i menyn. 


Måndag
"Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.” 
Matteusevangeliet 11:28-30

Välkommen till första dagen i Hjärtats språk.

Varje dag får du en kort bibeltext, en liten reflektion, en bön och ett förslag på ett konkret steg du kan ta.

Första dagen börjar med vila. 

Då Gud hade skapat världen började han med en vilodag. Sådan är Guds rytm. Innan vi gör oss förtjänta av något möter Gud oss med sin vila och frid. Många är osäkra på hur de finner vila. Vi har svårt med att gå ner i tempo, och ibland kan vi vara rädda för vad som händer om vi gör det.
 • När vilar du? 
 • Hur ofta vilar du? 
 • Hur vilar du?
Be
Herre lär mig att finna vila i dig.

Ta ett steg
Gör något idag som du riktigt njuter av och som du normalt inte ger rum för.


Tisdag
”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv." 
Matteusevangeliet 22:37-39

Älska är ett verb precis som gå, hoppa och springa. Kärlek är inte bara en känsla, det är något vi gör, en handling och kanske även ett sätt att leva på.

Be, gärna flera gånger så orden blir Hjärtats språk
Gudomlige Mästare,
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad,
som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådd,
som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskad,
som att älska.


Ta ett steg
Vem kan du trösta, förstå eller älska idag? Ring, skriv ett brev eller gör något oväntat gott för någon annan.


Onsdag
”Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss." 
1 Johannesbrevet 4:11-12

Kärlek är inte en känsla det är ett beteende. Därför ger det mening att tala om att det är en plikt att älska.

Om kärlek är en plikt och det har något med ditt beteende att göra - är det då något du tänker att du ska göra i förhållande till en annan människa idag?

Be 
Idag Gud,
var i mig.
Idag Gud,
var med mig.
Idag Gud,
vill jag komma ihåg att du älskar mig.
Idag Gud,
hjälp mig att älska.


Ta ett steg
Finns det något litet i ditt dagliga liv som har stor betydelse för dem du älskar? Gör det för dem idag!


Torsdag
”Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i vårt hjärta, och den ropar: ”Abba! Fader!” 
Galaterbrevet 4:6

Även då vi tror att vi har stängt av våra liv från Gud, bor Jesu ande i våra hjärtan och hjälper oss med att öppna oss för Gud igen. Djupt inne i varje människa finns en - ofta omedvetet - drivkraft till att lära känna Gud.

Be - gärna flera gånger
Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom fyll mitt inre med ljus
Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom fyll mitt inre med ljus


Ta ett steg
Ställ klockan på din mobil på ringning varannan timme idag och låt det bli en påminnelse om att Gud älskar dig. Be varje gång den korta bön du precis har bett.


Fredag
"Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.” 
1 Johannesbrevet 4:19-21

Vi kan inte separera vårt förhållande till Gud från hur vi förhåller oss till andra människor. Vi kan inte stänga våra hjärtan för vår nästa, men samtidigt ha ett öppet hjärta för Gud. Stänger vi våra hjärtan för vår nästa är det också stängt för Gud. Öppnar vi våra hjärtan så får det vara både för Gud och människor.

Be
Herre, jag kommer fram inför dig.
Jag vill inte gömma mig mera.
Jag kommer fram för att möta dig,
i den person jag har varit arg på länge,
i den person som har gjort mig illa.
Låt mig bli förvandlad av mötet med dig.

Ta ett steg
Besluta dig för att förbättra ditt förhållande till en person som du har haft det svårt med. Börja med att be för henne eller honom varje dag den närmaste tiden och nästa gång du möter denne så möt henne eller honom med vänlighet.


Lördag
"Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." 
Matteusevangeliet 6:19-21

Vi säger det motsatta: att det vi är intresserade av är vi även villiga att betala för.

Vad betyder det för dig att Jesus vänder det upp å ner och säger: Där du använder dina pengar, där är även ditt hjärta.

Be
Jesus, med dig vill jag glädja mig över allt det vardagliga som möter mig,
över fåglarnas sång,
barnets leende,
smaken av min måltid,
den kalla, svalkande drycken,
dagens arbete och nattens vila.


Ta ett steg
Ring eller skriv till någon som du värdesätter och berätta hur han eller hon berikar dig.


Söndag
"Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne."
Psalm 51:8-14

Bön och handling hör ihop. Vi bör inte be om något vi inte själva är villiga att leva. När vi ber Gud öppna våra hjärtan, får vi själva vara villiga att öppna det.

Be - gärna flera gånger
Gud, välsigna himlen över mig,
jorden under mig,
din bild i mig,
dagen som ligger framför mig.


Ta ett steg
Öva dig i att göra allting lite långsammare, tala långsammare, ät långsammare, gå långsammare, kör långsammare - hur påverkar det dig?

fredag 3 februari 2023

Varmt välkommen till Hjärtats språk


Hjärtats språk 
är en daglig läsning under sex veckor med ett bibelord, några meningar till eftertanke, en bön och en uppmuntran till en enkel handling.  

För tio år sedan skapade vi den här bloggen med daglig läsning och i år vill vi i församlingen Livsglädje Landskrona återigen följa temat. Med start söndagen den 19 februari 2023 kommer vi gudstjänster och predikningar introducera den kommande veckans läsningar. I menyn till vänster hittar du en introducerande text och där kommer det även finnas en länk till predikarna. 

Varje söndag klockan 13:00 läggs den dagliga läsningen ut för den kommande veckan. 

Upplägg för läsningarna våren 2023
 • 20-26/2 Vecka 1: Hjärtavdelningen (intro i gudstjänst 19/2)
 • 27/2- 5/3 Vecka 2: Tunna platser (intro i gudstjänst 26/2)
 • 6-12/3 Vecka 3: Huvud, axlar, knä och tå (intro i gudstjänst 5/3)
 • 13/3-19/3 Vecka 4: Övning ger färdighet (intro i gudstjänst 12/3)
 • 20-26/3 Vecka 5: Himlen på glänt (intro i gudstjänst 19/3)
 • 27/3-2/4 Vecka 6: Festvecka (intro i gudstjänst 26/3)

Tips
 • Läs gärna introtexten för den kommande veckans tema under söndagen. 
 • I den dagliga läsningen uppmuntras du till att ta ett steg, att göra en konkret handling. För att förbereda dig har vi i veckans introtext sammanställt de som föreslås för den kommande veckan. 
 • Bestäm dig för en rutin för att ge rum för din dagliga läsning av eftertanke och bön som fungerar i din vardag. Ett sätt kan vara att börja dagen med din läsning t ex i samband med frukosten. På så sätt får du med dig några tankar in i din dag, som kan öppna vägen för vad Gud vill forma i ditt liv. Ett annat sätt kan vara att läsa texten i samband med lunchen och sedan ta en tiominuters promenad för eftertanke och bön.
 • I introtexten finns även en rurik som heter Steg i tro med förslag till fördjupning. Välj ut det som du vill pröva och lägg de andra åt sidan. 
 • I menyn till vänster hittar du några texter, som det hänvisas till i introtexterna, om hur du kan fördjupa din tro: Bibel, BönAndlig dagbok och Medvandrare.
 • Dela gärna det du är med om utifrån din dagliga läsningen i samtal med andra. Kanske vid söndagens fika, som en gemensam process med någon vän eller med dem du lever med.  
Vi ser fram emot vad Gud vill göra med oss den här våren.

Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona